top of page

Mobile Application

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยภารกิจพิชิตหนี้

เสริมความรู้และทักษะทางการเงินเพื่อให้เข้าใจตัวเอง เข้าใจหนี้ รู้วิธีวางแผนจัดการทางการเงิน

เป็นภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ติดตัวไปตลอดชีวิต

รู้ความเคลื่อนไหว
ทางการเงิน

  • บันทึก รายรับ-รายจ่าย จ่ายหนี้ เงินออม

  • แนะนำการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย

  • สรุปข้อมูลทางการเงินที่เข้าใจง่าย

แก้หนี้หลักแสน
ด้วยแผนปลดหนี้

ให้คำแนะนำการชำระหนี้ โดยใช้ข้อมูลจากเครดิตบูโรประกอบกับการสัมภาษณ์รายบุคคล

  • วิเคราะห์ข้อมูลโดยอ้างอิงจากรายรับ-รายจ่าย เพื่อช่วยคืนสภาพคล่องทางการเงินให้กลับมา

  • จัดทำในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เชื่อมแผนปลดหนี้เข้ากับระบบคะแนนมุ่งมั่น เพื่อติดตามผลการชำระหนี้

bottom of page