top of page

Mobile Application

ปรับเปลี่ยนความคิดด้วยภารกิจพิชิตหนี้

เสริมความรู้และทักษะทางการเงินเพื่อให้เข้าใจตัวเอง เข้าใจหนี้ รู้วิธีวางแผนจัดการทางการเงิน

เป็นภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ติดตัวไปตลอดชีวิต

รู้ความเคลื่อนไหว
ทางการเงิน

- บันทึก รายรับ-รายจ่าย จ่ายหนี้ เงินออม

- แนะนำการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย

- สรุปข้อมูลทางการเงินที่เข้าใจง่าย

แก้หนี้หลักแสน
ด้วยแผนปลดหนี้

ให้คำแนะนำการชำระหนี้ โดยใช้ข้อมูลจากเครดิตบูโรประกอบกับการสัมภาษณ์รายบุคคล
- วิเคราะห์ข้อมูลโดยอ้างอิงจากรายรับ-รายจ่าย เพื่อช่วยคืนสภาพคล่องทางการเงินให้กลับมา
- จัดทำในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เชื่อมแผนปลดหนี้เข้ากับระบบการให้คะแนน เพื่อติดตามผลการชำระหนี้
รู้เท่าทันพฤติกรรมการเงินของตัวเองด้วยการ
จดบันทึกรับจ่าย
พร้อมสรุปข้อมูลรายเดือน เพื่อให้รู้ทุกความเคลื่อนไหว และสามารถแก้ไขปัญหาการเงินได้ตรงจุด

bottom of page