top of page
image.png

ขอรายงานข้อมูลเครดิต (เครดิตบูโร) ได้ 5 ช่องทาง1. ผ่านแอปธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย เกียรตินาคินภัทร ทีทีบี ออมสิน
(รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมล
ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมรหัสเปิดไฟล์ทางโทรศัพท์มือถือ)

2. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย กรุงศรี ธอส. ธ.ก.ส. ทุกสาขา
โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ "ขอรายงานเครดิตบูโร"
(รับรายงานรูปแบบเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ)

3. ตู้เอทีเอ็มกรุงไทย ไทยพาณิชย์

4. ที่ทำการไปรษณีย์ และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์

5. ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร
bottom of page