noburo_desktop2.jpg

A PATH OF TRUST

Screenshot 2021-06-29 000400_edited.jpg

OUR BELIEF

เราตั้งใจแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ผ่านการสร้างความรู้และการจัดการการเงินสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยใช้ข้อมูล และเทคโนโลยี มาออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนถาวร 

เราใช้หลักความรู้คู่ทุน ในการสร้างความรู้และพื้นฐานการวางแผนจัดการการเงิน เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงสินเชื่อที่เป็นธรรม และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน