Samantha
May
  • Facebook
  • Twitter

Marketing Executive

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me.

diagram.png

WORKSHOP
เวิร์คชอปการเงิน

เรียนรู้เชิงปฏิบัติ ด้วยหลักปัญญา 3 ฐาน  เพื่อปรับพฤติกรรมด้านการเงิน ในรูปแบบออนไลน์ และ ออฟไลน์ 

Emergency LOAN
สินเชื่อฉุกเฉิน

มีเงินทันใช้เมื่อภัยมาเสริมสภาพคล่องป้องกันการกู้นอกระบบ

MISSION LOAN
ภารกิจพิชิตหมื่น

เรียนรู้พื้นฐานการเงินจัดทำแผนปลดหนี้สร้างเงินออมหมื่นบาทแรก

SAVINGS
ภารกิจพิชิตแสน

สี่ปีมีเงินแสนเปลี่ยนรายจ่ายไม่จำเป็นมาเป็นเงินออม/ลงทุนเพื่อเกษียณ