top of page

Wealth-Being Journey

หนทางสู่ความ มั่ง-มี-สุข
Wealthbeingjourney-cv.png

Wealth-Being Solutions
บริการของเรา

ServiceMobileapp.png

MOBILE APP

Wealth-being application

แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้องค์กรของคุณปลอดหนี้ พนักงานมีกิน บริษัทมีกำไร

Service_Emergency.png

EMERGENCY LOAN

สินเชื่อฉุกเฉิน

มีเงินทันใช้เมื่อภัยมา เสริมสภาพคล่องป้องกันการกู้นอกระบบ

Service_Workshop.png

WORKSHOP

เวิร์คชอปการเงิน แก้หนี้เริ่มที่ใจ

เรียนรู้เชิงปฏิบัติ ด้วยหลักปัญญา 3 ฐาน เพื่อปรับพฤติกรรมด้านการเงินในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

Service_Mission.png

MISSION LOAN

ภารกิจพิชิตหมื่น แก้หนี้ มีเงินหมื่น

เรียนรู้ภารกิจการเงิน จัดทำแผนปลดหนี้ สร้างเงินออมหมื่นบาทแรก ออกแบบมาเพื่อ ”ปลดหนี้นอกระบบ” โดยเฉพาะ

Service_Payday.png

PAYDAY

เงินเดือนล่วงหน้าไร้ดอกเบี้ย

แก้ปัญหาการเงินเฉพาะหน้าโดยไม่ต้องไปเป็นหนี้หรือเสียดอกเบี้ย

Service_Saving.png

SAVING

ภารกิจพิชิตแสน

ออม ลุ้น รวย สี่ปีมีเงินแสน!! เปลี่ยนรายจ่ายไม่จำเป็นมาเป็นเงินออม/ลงทุนเพื่อเกษียณ

bottom of page