top of page
Poster.jpg
Poster.jpg

Money Hero

เล่น สนุก คิด ตะลุยภารกิจการออม

ภูมิคุ้มกันทางการเงินนั้น ต้องอาศัยการสร้างพฤติกรรมการเงินที่ดีตั้งแต่อายุยังน้อย ที่ผ่านมาการส่งเสริมความรู้มักมุ่งไปที่การอดออม มากกว่าสอนเรื่องคุณค่าของเงินและการรู้จักขยายผล ทำให้พื้นฐานด้านการเงินของเด็กไทยยังไม่เข้มแข็ง

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา
564601636583285937375811543555264723360.jpg

ทัศนคติการเงิน ผู้ปกครองมักมุ่งการสอนเรื่องการเงินไปที่การอดออม มากกว่าสอนเรื่องการคุณค่าของเงินและการรู้จักขยายผล วิธีการก็เป็นการบังคับมากกว่าสอนให้ทำความเข้าใจ ส่งผลให้พื้นฐานด้านการเงินของเด็กไทยยังไม่เข้มแข็งเพียงพอต่อการป้องกันตัวเองเมื่อโตขึ้น ครั้นจะแก้ไขภายหลัง หลายๆพฤติกรรมก็กลายเป็นนิสัยที่ยากจะปรับ

Money Hero ฮีโร่ทางการเงิน

บุตรหลานจะได้เรียนรู้เรื่องการออมและการขยายผลทางการเงิน เข้ามาเรียนรู้การเงิน เป็นการสร้าง Hero

 

การเรียนรู้เรื่องการเงิน ต้องอาศัยระยะเวลา และการลงมือทำ รวมไปถึงการสร้างการตระหนัก จึงจะคาดหวังผลได้ การเล่นที่มีประสิทธิภาพ คือการเล่นที่ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้จินตนาการและความคิดร่วมด้วย 

เด็กจะมีพัฒนาการที่ดีนั้นต้องเริ่มจากการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ดีควรเริ่มจากการเล่น เพราะเด็กมองการเล่นเป็นเหมือนกิจกรรมอย่างหนึ่งในชีวิต แต่ในเนื้อแท้ของเล่น เต็มไปด้วยการเรียนรู้ 

ฐาน เล่น

สร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้

ฐาน สนุก

เปิดพื้นที่ร่วมค้นหาคำตอบ

ฐาน คิด

ชวนคิด วิเคราะห์ เรียนรู้

เนื้อหาที่จะสอนนั้นครอบคลุมเรื่อง
 • การพัฒนาทักษะชีวิต

 • การสื่อสาร

 • การเข้าสังคม

 • การรู้จักให้อภัย

 • ความเห็นอกเห็นใจ

 • การแก้ปัญหาวิเคราะห์หาเหตุและผล

 • อารมณ์ความรู้สึก ผ่านการเล่น

กิจกรรม Money Hero
 • นิทาน Money Hero 

 • จดรับจ่ายสำคัญยังไง 

 • อุดรูรั่วทางการเงิน

 • กระปุกหมูออมสินจากวัสดุเหลือใช้ 

 • กำจัดปีศาจดอกเบี้ยในบ้านกัน 

 • แยกแยะสิ่งจำเป็น-ไม่จำเป็น

 • ครอบครัวไร้หนี้ 

 • แปะโป้งสัญญา

bottom of page