top of page

PAYDAY

มีเงินสำรอง ไม่ต้องแบกภาระหนี้และดอกบี้ย
จุดเด่น

• แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ป้องกันการสร้างหนี้ระยะสั้น

• ไม่สร้างภาระหนี้ที่ไม่จำเป็น

• บริหารจัดการได้เป็นรายเดือน เมื่อใช้คู่กับการจดบันทึกรับ-จ่าย

• มีประวัติค้างชำระก็เข้าร่วมได้

• ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

เงื่อนไขการสมัครผ่านแอปพลิเคชัน โนบูโร

สำหรับพนักงานบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กับโนบูโรเท่านั้น สอบถามรหัสบริษัททาง

• วงเงินสูงสุด 0.5 เท่าของรายได้

• เบิกถอนขั้นต่ำ 500 บาท ตามจำนวนเงินที่ทำงานจริงในแต่ละเดือน หรือ 50% ของรายได้ปัจจุบัน หากเป็นพนักงานรายวัน

การชำระคืน

• ชำระคืนผ่านการหักบัญชีเงินเดือน 100% ของยอดเงินคงเหลือ

ค่าบริการ

• ค่าแอปพลิเคชัน สำหรับใช้สินเชื่อผ่านโนบูโร 50 บาท ต่อเดือน ไม่รวม VAT
  โดยคิดค่าบริการจนกว่าสินเชื่อจะหมด

• ค่าอากรแสตมป์ และค่าโอน ตามจริง

• ค่าธรรมเนียมเบิกถอน 25 บาท ต่อยอดเบิกถอนทุก 1,000 บาท ขั้นต่ำ 25 บาท หรือตามเกณฑ์ของบริษัท

• ค่าอากรแสตมป์ และค่าโอน ตามจริง

bottom of page