top of page

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท โนบูโร แพลตฟอร์ม จำกัด และบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน (“กลุ่มบริษัทโนบูโร”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นเกี่ยวกับคุณ (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) และมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างดี เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมั่นได้ว่ากลุ่มบริษัทโนบูโรมีความโปร่งใส และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลของคุณตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
กลุ่มบริษัทโนบูโรจึงได้จัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อชี้แจงให้คุณได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลของคุณ หรือการโอนข้อมูลดังกล่าวของกลุ่มบริษัทโนบูโร ซึ่งมีใจความสำคัญโดยสังเขป ดังนี้
 
ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา แต่ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว

กลุ่มบริษัทโนบูโรเก็บข้อมูลของคุณประเภทใดบ้าง

กลุ่มบริษัทโนบูโรเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเมื่อคุณ และกลุ่มบริษัทโนบูโรได้มีการติดต่อกันไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น เมื่อคุณสมัครขอใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของกลุ่มบริษัทโนบูโร หรือเมื่อคุณทำธุรกรรมทางการเงินกับกลุ่มบริษัทโนบูโร โดยข้อมูลของคุณที่กลุ่มบริษัทโนบูโรจะเก็บรวบรวม ได้แก่
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ หรือข้อมูลที่ใช้ในการระบุ และยืนยันตัวตนของคุณ เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ

 • ข้อมูลสถานที่ หรือวิธีการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่

 • ข้อมูลการทำงาน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน

 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น เงินเดือน หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของคุณ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่โนบูโรได้รับจากคุณ เช่น คู่สมรส ผู้ถือบัญชีร่วม หรือผู้ค้ำประกัน

 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามที่ประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด


กลุ่มบริษัทโนบูโรเก็บข้อมูลของคุณผ่านช่องทางใดบ้าง

กลุ่มบริษัทโนบูโรเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณผ่านช่องทางหลักต่าง ๆ ดังนี้

 • ผ่านช่องทางการส่งเสริมการขาย และการตลาด

 • ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น แอปพลิเคชัน LINE และ Facebook)

 • ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ข้อมูลสาธารณะ หน่วยงานภาครัฐ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือพันธมิตรทางธุรกิจของโนบูโร


ทำไมกลุ่มบริษัทโนบูโรต้องเก็บข้อมูลของคุณ

 • กลุ่มบริษัทโนบูโรเก็บข้อมูลของคุณเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณ เพื่อการก่อตั้งสิทธิ การใช้สิทธิ การยกข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้อง หรือโดยอาศัยความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น

 • เพื่อให้กลุ่มบริษัทโนบูโรสามารถให้บริการแก่คุณได้ เช่น เพื่อพิสูจน์ และยืนยันตัวตนของคุณก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือก่อนการทำธุรกรรมกับกลุ่มบริษัทโนบูโร หรือในการรับเรื่องร้องเรียนจากคุณ

 • เพื่อใช้ในการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ และการติดต่อระหว่างกลุ่มบริษัทโนบูโรกับคุณ เช่น เพื่อแจ้งผลการสมัครใช้บริการของคุณ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการ

 • เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ เช่น เพื่อการวิเคราะห์ และประเมินความพึงพอใจของคุณที่มีต่อบริการของกลุ่มบริษัทโนบูโร หรือ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับกลุ่มบริษัทโนบูโร

 • เพื่อให้กลุ่มบริษัทโนบูโรติดต่อ ประสานงาน ดำเนินธุรกรรมที่มีกับพันธมิตรทางธุรกิจที่คุณสังกัด

 • เพื่อทำการตลาดสำหรับเสนอขายผลิตภัณฑ์ บริการ และโปรโมชั่นที่น่าสนใจ รวมถึงการส่งข้อมูลให้แก่สถาบันการเงินใด ๆ เพื่อทำการตลาดในลักษณะดังกล่าว รวมถึง ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

 • ในกรณีที่กลุ่มบริษัทโนบูโรจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หากคุณไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว กลุ่มบริษัทโนบูโรอาจไม่สามารถให้บริการ หรือดำเนินการตามที่คุณร้องขอได้

 
กลุ่มบริษัทโนบูโรเก็บข้อมูลของคุณเป็นระยะเวลาเท่าใด

กลุ่มบริษัทโนบูโรเก็บข้อมูลของคุณตามระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลอดระยะเวลาที่คุณยังคงใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของกลุ่มบริษัทโนบูโร หรือตลอดระยะเวลาที่คุณยังมีความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทโนบูโร หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

กลุ่มบริษัทโนบูโรเปิดเผยข้อมูลของคุณไปที่ใดบ้าง
 
กลุ่มบริษัทโนบูโรอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคล/หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของกลุ่มบริษัทโนบูโร ผู้รับจ้างงานช่วงต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ co-brand รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ

 • สถาบันการเงินอื่น และผู้ให้บริการระบบการชำระเงินอื่นเพื่อให้บริการที่เกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างกลุ่มบริษัทโนบูโร ตามคำขอ และข้อมูลที่คุณให้ไว้กับกลุ่มบริษัทโนบูโร รวมถึง ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

 • หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง สำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกนำไปใช้ในการทำนิติกรรมของบริษัท เช่น การจัดตั้งกิจการร่วมค้า การจำหน่ายจ่ายโอนบริษัทย่อย หรือหน่วยธุรกิจการ ควบรวมกิจการ หรือการจำหน่ายทรัพย์สิน หรือกรณีที่จำเป็นต้องเลิกกิจการ


สิทธิตามกฎหมายของคุณมีอะไรบ้าง

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บรวมรวบ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

 • สิทธิในการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่คุณเห็นว่าโนบูโรมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล


โดยคุณสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าว เมื่อกฎหมายเริ่มมีผลบังคับใช้ ไปยังที่อยู่นี้

 • บริษัท โนบูโร แพลตฟอร์ม จำกัด เลขที่ 183 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310


กรณีมีข้อสงสัย สามารถติดต่อโนบูโรผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทโนบูโรได้ที่

 • บริษัท โนบูโร แพลตฟอร์ม จำกัด เลขที่ 183 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

bottom of page